Lista aktualności Lista aktualności

Aktualizacja powierzchni referencyjnych i ochronnych Nadleśnictwa Myszyniec

Certyfikacja FSC określając standardy wykracza poza ramy prawa krajowego, wprowadzając zasady, których zastosowanie wiąże się z rozszerzeniem areału sieci obszarów wymagających szczególnej ochrony. Obszary leśne pozostawione bez ingerencji człowieka z uwagi na obowiązujące akty prawne (rezerwaty przyrody, strefy ochrony całorocznej rzadkich i zagrożonych ptaków, itp.) stanowią 55 % ekosystemów referencyjnych wyznaczonych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec. Pozostałe 45 % stanowią ekosystemy leśne reprezentujące różne typy siedlisk leśnych, które wyłączono z użytkowania w celu obserwacji kierunków procesów naturalnych.

Nadleśnictwo Myszyniec gospodarując zgodnie z zasadami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w systemie certyfikacji FSC (Standardu FSC-STD-POL-01-01- 2013) wyznacza i zachowuje ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne.

Celem wyznaczania powierzchni referencyjnych jest śledzenie jak las rozwijałby się i funkcjonował bez ingerencji człowieka.

Rolę tą najlepiej spełniają zwarte, duże kompleksy leśne objęte ochroną rezerwatową. Szczególnie cennym obiektem edukacyjnym jest Rezerwat Czarnia, gdzie na ponad 141 ha las kształtowany jest przez procesy przyrodnicze.

Jednak czy drzewostany, w których zaprzestano gospodarowania są całkowicie wyłączone z ingerencji człowieka?

Rezerwaty przyrody oraz inne powierzchnie referencyjne nie są zamknięte w szklanej kuli, która chroniłaby je przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych zależnych od działalności człowieka.

W wyniku zmian klimatycznych, postępujących ze wzrastającym zanieczyszczeniem środowiska, procesy przyrodnicze ulegają zaburzeniom.

Drzewa są osłabione, podatne na choroby grzybowe i gradacje owadów. Ponadto populacje owadów zasiedlających drzewa rozwijają się bardzo dynamicznie.

Polecamy artykuł: Obiekt edukacyjny Rezerwat Przyrody "Czarnia" udostępniony ze szlaku turystycznego "Barci Kurpiowskich"

W ostatnich latach obserwowano wzmożoną aktywność kornika drukarza (Ips typographus), który jest kambiofagiem świerka pospolitego. Dziś w zasiedlaniu drzew świerkowych towarzyszy mu kornik zrosłozębny (Ips duplicatus). Ponadto zmagamy się z usychającymi fragmentami drzewostanów sosnowych, które zamierają na skutek żeru kornika ostrozębnego (Ips acuminatus).

Pogarszająca się kondycja drzewostanów oraz wzrastająca presja szkodliwych owadów, zobowiązuje nas leśników do wzmożonej czujności i podejmowania działań ochronnych zabezpieczających trwałość lasów.

W rezerwatach przyrody oraz innych powierzchniach referencyjnych nie prowadzi się zabiegów gospodarczych ale też ochronnych. Zasiedlone przez owady drzewa nie są więc usuwane z drzewostanów przed wylotem postaci dojrzałej korników.

Zwróćmy uwagę, że podczas jednego cyklu rozwojowego, z każdego drzewa może wylecieć nawet 100 dorosłych owadów. W wyniku utrzymujących się od kilku lat warunków pogodowych skracają się cykle rozwojowe korników. Gatunek w ciągu roku może wydać nawet trzy generacje. Dla tych owadów nie jest barierą wyznaczona granica powierzchni referencyjnej. Zasiedlane są sąsiednie obszary leśne.      

W związku z powyższym uzasadnione jest, by kategoria ochronności drzewostanów sąsiadujących z rezerwatami przyrody, nakładana z uwagi na obowiązujące standardy certyfikacji w systemie FSC, pozwalała na prowadzenie działań ochronnych ograniczających rozprzestrzenianie się szkodliwych owadów.

Powierzchnie ochronne wyznacza się w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności (...) Wskaźnik 6.2.10 Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w systemie certyfikacji FSC.

Proponujemy więc zmianę kategorii ochronności drzewostanów przylegających do rezerwatu przyrody Czarnia, położonych w oddz. 406 i, 407 k, 408 a, 408 b, z powierzchni referencyjnych na powierzchnię ochronną.

W wyniku proponowanej zmiany – rozmiar powierzchniowy ekosystemów referencyjnych zmniejszy się z 618,63 ha na 606,52 ha, zaś powierzchni ochronnych zwiększy się do 3535,96 ha.

Ewentualne uwagi do prowadzonej aktualizacji wykazu powierzchni referencyjnych i ochronnych można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, e-mail: myszyniec@olsztyn.lasy.gov.pl, w terminie do 09.10.2018 r.

Osobą właściwą do rozpatrzenia wniesionych uwag jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec.

Pytania w przedmiotowej sprawie można kierować do Pani Martyny Lewandowskiej-Gross, pracownika Nadleśnictwa Myszyniec odpowiedzialnego za przebieg procesu konsultacyjnego, Tel.: 533 244 505, e-mail: martyna.gross@olsztyn.lasy.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że mogą Państwo przez cały rok zgłaszać propozycje drzewostanów, które ze względu na swoje walory przyrodnicze mogłyby być zakwalifikowane do powierzchni referencyjnych i ochronnych Nadleśnictwa Myszyniec.

Uzasadnione propozycje zostaną uwzględnione w corocznej aktualizacji przyrodniczo - leśnej.

Obowiązujące wykazy i mapy ekosytemów referencyjnych i powierzchni ochronnych dostępne są w zakładce Nasza praca - Ochrona przyrody - Powierzchnie referencyjne i ochronne (materiały do pobrania) oraz w siedzibie Nadleśnictwa Mysyzniec, adres: Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec.