Asset Publisher

Projekty i fundusze

Wykorzystując fundusze europejskie jako źródła finansowania Nadleśnictwo Myszyniec w okresie 2005-2013 zrealizowało projekt w skład którego wchodzą inwestycje:

 1. Leśna ścieżka rowerowa „Jezioro Krusko"
 2. Wielofunkcyjny zbiornik pożarowy Serafin
 3. Budowa i modernizacja leśnych dróg pożarowych
 4. Zachowanie zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew
 5. Rewitalizacja i modernizacja szkółki    

     

 Celem głównym projektu było:

 • ukierunkowanie ruchu turystycznego w chronionych obszarach przyrodniczych: Rezerwat przyrody Torfowisko Serafin, obszar Natura 2000 (SOO PLH140049 Myszynieckie Bory Sasankowe)
 • zabezpieczenie wody do celów gaśniczych na wypadek pożaru,
 • ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych poprzez budowę i modernizację leśnych dróg pożarowych.
 • ochrona i zachowanie leśnych zasobów genowych w 401 regionie nasiennym

Dodatkowe cele projektu: edukacyjne, turystyczne (z uwzględnieniem podziału na segmenty: turystyki edukacyjno-rekreacyjnej, aktywnej, kulturowej), wzrost roli kulturotwórczej regionu poprzez wykorzystanie elementów architektury regionalnej w obiektach turystycznych (wiaty, zadaszenia).

 

1.    Osiągnięte efekty:

 • Ukierunkowany ruch turystyczny bezpośrednio przełożył się na zmniejszoną ilość pożarów lasu
 • Inwestycje: Leśna ścieżka rowerowa Krusko oraz Wielofunkcyjny zbiornik pożarowy Serafin służą realizacji celów ochrony  przeciwpożarowej i turystyczno edukacyjnej.
 • Przystanki leśnej ścieżki edukacyjnej wykorzystywane są przez lokalne i regionalne placówki oświatowe jako narzędzie dydaktyczne
 • Inwestycja pn. „Rewitalizacja i modernizacja szkółki" pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb, w zakresie produkcji Leśnego Materiału Rozmnożeniowego, wszystkich właścicieli lasów w wyznaczonym 401 regionie nasiennym oraz materiału wykorzystywanego poza wyznaczonym regionem pochodzenia na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
 • Budowa i modernizacja leśnych dróg pożarowych (128,18 km) wynika z potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasów. Dostosowano drogi leśne do wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

 

  

Droga przed modernizacją (fot.M.Stępień)

Podniesiony standard drogi (fot.M.Stępień)

 

1.    Wpływ inwestycji na społeczeństwo (aktywizacja ludności).

 • Projekt przyczynił się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, kulturowej i gospodarczej regionu.
 • Odnotowuje się wyraźne zahamowanie depopulacji wsi Serafin. Następuje wzrost inwestycji mieszkaniowych. W okolicy zbiornika ppoż. odnotowano inwestycje rekreacyjne (domki letniskowe). Według informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Łyse w latach 2006 – 2012 odnotowano wzrost ilości wydawanych pozwoleń na budowę mieszkaniową.
 • Odnotowano wzrost rynkowej ceny nieruchomości gruntowych w okolicy rezerwatu Serafin i zbiornika ppoż.
 • Odnotowano rozwój usług agroturystycznych (gmina Łyse 12 gospodarstw, najwyższe ilości w powiecie ostrołęckim).