Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests)

Nadleśnictwo Myszyniec gospodarując zgodnie z zasadami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w systemie certyfikacji FSC (Standardu FSC-STD-POL-01-01- 2013) wyznacza i zachowuje lasy o szczególnych walorach przyrodniczych wg kategorii ochronności HCVF .

 

Tab. 1. Zestawienie powierzchniowe lasów o szczególnych walorach przyrodniczych Nadleśnictwa Myszyniec wg kategorii HCVF

(stan na kwiecień 2017 r.).

 

 
Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych Nadleśnictwa Myszyniec zostały zaakceptowane przez społeczeństwo w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie ze wskaźnikiem 9.2.1 standardu FSC, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353).

Uprzejmie informujemy, że macie Państwo prawo do zgłaszania propozycji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych Nadleśnictwa Myszyniec, w ciągu całego roku.

Uzasadnione propozycje (zgodne z Kryteriami wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce) zostaną uwzględnione w corocznej aktualizacji przyrodniczo – leśnej.

 

Osobą do kontaktu jest Błażej Sakowski, Starszy referent ds. ochrony przyrody i edukacji, Tel.: 29 772 22 94,
e-mail:
blazej.sakowski@olsztyn.lasy.gov.pl.