Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Hodowla lasu

Produkcja sadzonek odbywa się na szkółce leśnej o powierzchni 5,72 ha, która położona jest na terenie Leśnictwa Niedźwiedź.

Ochrona lasu

Na nasze lasy działa wiele wzajemnie powiązanych czynników, mogących powodować w nich szkody.

Użytkowanie lasu

Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, które sporządza się na 10-cioletnie okresy.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka (łowiectwo) jest regulowanym przez prawo planowym gospodarowaniem zwierzyną i kierowaniem rozwoju zwierzostanu.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pod pojęciem lasów nadzorowanych należy rozumieć wszystkie grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa.